Main page / Animal Biotechnology branch

Animal Biotechnology branch

  • Magisterský studijní program: Zootechnika
  • Studijní obor: Živočišné biotechnologie
  • Standardní doba studia: 2 roky
  • presenční forma

Studium umožní získat poznatky a na ně navazující intelektuální dovednosti ke kvalifikovanému rozhodování při výběru, zavádění, řízení a hodnocení genetických a dalších biotechnologických inovací, především v oblastech šlechtění a chovu hospodářských zvířat, produkce kvalitních a bezpečných potravin, zachování biodiverzity živočišných druhů atd. Student se může seznámit při řešení své diplomové práce nebo při zapojení se do řešení grantových úkolů na některém z ústavů AF s nejmodernějšími přístroji jako je např. pipetovací automat, izolátor DNA, sekvenátor DNA, nebo realtime PCR.

Profilující předměty: Molekulární a buněčná genetika, Genetika kvantitativních znaků, Metody genomiky zvířat, Laboratoře molekulární genetiky, Zdravotní nezávadnost potravinových zdrojů, Buněčná biologie, Biotechnika reprodukce HZ, Genetika skotu a prasat, Genetika člověka, Bioinformatika.

Studium je vhodné pro absolventy bakalářských oborů biologického zaměření se zájmem o živočišnou oblast zemědělství. Absolventi inženýrského studia zootechnických, potravinářských, ekologických apod. oborů se mohou tímto studiem specializovat.

Uplatnění absolventů oboru

Dvouletý studijní magisterský obor "Živočišné biotechnologie", navazující na bakalářská studia biologického zaměření, umožní absolventům dobře konkurovat na trhu práce. Uplatnit se mohou:

  1. v podnicích, které se zabývají potravinářskou a zemědělskou problematikou s realizací biotechnologických postupů,
  2. v odborných a manažerských funkcích, v oblasti marketingu a reklamy, v konsultačních a poradenských střediskách, ve službách pro agropotravinářský komplex, v biotechnologických službách, v plemenářských organizacích, v chovatelských svazech, v podnicích krmivářského a zpracovatelského průmyslu, v šlechtitelských pracovištích,
  3. ve firmách zaměřených na výrobu potravin pomocí biotechnologií a predikci jejich kvality (např. v úseku ochrany spotřebitele před falešně deklarovanými a znehodnocenými potravinami exportovaných či importovaných),
  4. uplatnění mohou najít též ve státní správě a poskytování poradenství v biotechnologiích apod.,
  5. ve vědecko výzkumných institucích, ve školství středním a vyšším odborném.

Na magisterský obor mohou absolventi navázat studiem progresivního doktorského oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" a připravit se tak pro vědeckou a pedagogickou dráhu na univerzitách, akademií věd nebo na výzkumných ústavech (ať už jsou ve formě v.v.i. či s.r.o).