Main page

Živočišné biotechnologie - navazující Mgr. obor na AF MENDELU

Novinka: Navazující magisterský obor Živočišné biotechnologie je nabízen v prezenční formě. Zde jsou informace o přijímací řízení pro akademický rok 2018/2017.

Tento navazující magisterský obor byl reakreditována na další 4 roky. (24. 4. 2016)

Výuka na Agronomické fakultě probíhá v třístupňovém prostupném systému studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a oborech.

Magisterský studijní obor "Živočišné biotechnologie" v rámci programu Zootechnika vychází z výzkumné a vývojové činnosti dané statutem AF, tj. "je zaměřen na rozvoj vědeckého poznání a realizaci přínosů vědy pro zvyšování biologické, technické, technologické a ekonomické úrovně zemědělství, potravinářství a dalších hospodářských sektorů".

Obor navazuje na grantové projekty GAČR, MŠMT ČR a MZe ČR řešené zejména na pracovišti genetiky živočichů Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat a dalších ústavů AF MENDELU.

Magisterský studijní program je dvouletý, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventi získávají titul inženýr (Ing.). Ke studiu v magisterském studijním programu mohou být studenti přijati na základě studijních výsledků v předchozím bakalářském studiu na MENDELU nebo na základě přijímacích zkoušek.

Ke studiu na na obor Živočišné biotechnologie se mohou přihlásit i absolventi bakalářského studia z jiných vysokých škol s biologickým zaměřením. Tento navazující magisterský studijní obor má akreditovanou formu prezenční i kombinovanou.

Absolventi navazujícího magisterského oboru Živočišné biotechnologie mohou dále studovat tříletý doktorský obor Molekulární biologie a genetika živočichů   nebo jiné obory biologického zaměření na MENDELU nebo ostatních univerzitách.

Programová komise studijního oboru ŹB